Forex กับกฎหมายไทย ,เล่น Forex ผิดไหม | Forex In Thai Skip to main content

Forex กับกฎหมายไทย

forex กับ กฎหมายไทย forx ผิดกฎหมายไหม

forex ผิดกฎหมายไหม ? เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิต ที่ถูกตามมาเรื่อยๆ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กับท่าน

forex กับกฎหมายไทย เป็นที่ทราบแล้วว่าตลาดฟอเร็กซ์ในเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ จะมีเพียงแต่กลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ๆเท่านั้นที่รัฐบาลอนุญาตให้ทำการซื้อ-ขาย เทรดค่าเงินได้ อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้น

สาเหตุคงสืบเนื่องมาจากประวัติในอดีตที่ไม่ค่อยจะดีนัก อีกทั้งการลุงทุนมีความเสี่ยงสูง ต้องใช้เงินในจำนวนมาก(ในอดีต)ด้วยเหตุต้องใช้เงินจำนวนมากนี่เองทำให้รัฐบาลหวั่นเกรงกลัวเหล่ามิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางนำเงินไปฟอกจึงไม่อนุญาตให้มีบริษัท Brokerในประเทศ มีกฎหมายห้ามแชร์ลูกโซ่ และระดมทุนเพื่อการเทรดค่าเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายไทยและตลาด Forex ดังนี้

นักลงทุนที่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว(ซื้อขาย Forex) ด้วยตนเองสามารถกระทำได้ แต่ผู้ลงทุน นั้นต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายจากการขาดทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศของท่านเอง

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน ในลักษณะการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีบุคคลใดมาชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ท่านอาจโดนมิจฉาชีพหลอกลวงและอาจได้รับความเสียหายได้

กรณีที่มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกปเลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ชักชวนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่าย เป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

อ้างอิง fpo.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

 

เทรด Forex ผิดไหม?
ตอบ: ไม่ผิด แต่นักเทรดต้องรับความเสี่ยงเอง ทั้งเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุน และ ความเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อโกงบางโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศ ถ้าจะเทรด Forex ก็ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

 

เป็น IB,Partner ผิดกฎหมายไหม ?
ตอบ: ขึ้นอยู่กับวิธีการชักชวน หากมีการชักชวนโดยตรงถือว่าผิด (การชักชวนประชาชนให้ลงทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกปเลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ชักชวนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่าย เป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527)

 

ระดมทุน ผิดกฏหมายไหม ?
ตอบ: ผิด

 

ฝากเทรดผิดกฏหมายไหม ?
ตอบ: คนฝากเทรดอาจจะไม่ผิด แต่ผู้ที่รับฝากเทรดอาจจะผิดขึ้นอยู่กับวิธีการชักชวน ส่วนใหญ่แล้วมีวิธีชักชวนที่ผิดกฎหมายโดยอ้างผลตอบแทนเกินจริง

 

เปิดโบรกเกอร์ Forex ในประเทศไทยได้ไหม ?
ตอบ: ไม่ได้ ปัจจุบัน (2018) ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 rating, 7 votes)
ratingLoading...