Tag: , ,

ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI...

forex day trade

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

กลยุทธ์ในการซื้อขายระหว่างวัน ระยะเวลาที่แนะนำ M30...

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

คู่ระยะเวลาที่แนะนำ M15 ตราสาร: กลยุทธ์เหมาะสมกับตราสารทั้งหมด กรอบเวลา: M15 และเหนือกว่า...