doc forex verify

เอกสารใช้สำหรับเปิดบัญชีเทรด forex มีอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 2,356

ในการยืนยันเอกสารเพื่อเปิดบัญชี forex  ให้ใช้กล้องดิจิตอล หรือ กล้องมือถือ ถ่ายจากเอกสารฉบับจริงเท่านั้น  และใช้ไฟล์รูปภาพจากกล้อง ห้ามใช้ไฟล์จากโปรแกรมติดต่อ
เอกสารที่ใช้เปิดบัญชีเทรด forex ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่

  • เอกสารเพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า ยืนยัน ID ได้แก่
    บัตรประชาชน,ใบขับขี่ (สมาร์ทการ์ด) หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ภาพถ่ายเอกสารต้องสามารถเห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน

บัตรประชาชน ID       Passport

 

 

  • เอกสารใช้ยืนยันที่อยู่ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) ชื่อในใบแจ้งหนี้จะต้องตรงกับการยืนยันตัวบุคคล  (เป็นคน ๆ เดียวกัน ) ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ (บิล) ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าโทรศัพท์,ค่าเช่า,ค่าบัตรเครดิต , หรือบิลอื่น ๆ ที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของเรา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ต้องถ่ายให้เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

บิลใช้ยืนยันที่อยู่ forex

หมายเหตุ
– สามารถใช้กล้องมือถือถ่ายได้
– ไฟล์รูปภาพ จะต้องเป็นภาพถ่ายสี หรือสแกนสีจากเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนา ขาว-ดำ สำเนาสี เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงไฟล์ที่ทำการตกแต่งใดๆ ได้
– ไฟล์รูปภาพ ต้องเห็นรายละเอียดให้ครบทั้งใบ เห็นมุมทั้ง 4 มุม
– ในกรณีที่ท่านต้องการเซ็นต์รับรองบนเอกสาร กรุณาทำรายการเป็นลายน้ำเพื่อไม่ให้บดบังข้อมูลบนเอกสาร