Category: Indicator

the right moment buy sell

กลยุทธ์ The right moment หา จังหวะ Buy – Sell

กลยุทธ์นี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The right moment เป็นอีกก […]

กลยุทธ์เก็บสูง-ต่ำ จากสามแท่ง

สำหรับกลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะง่ายมาก เป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีอะ […]

script quick deal e

การใช้ Script Quick Deal

Script Quick Deal เป็นสคริปต์ที่ใช้ในการเปิดออเดอร์ และ […]